Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

Od 01.06.2020 r. uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami w podanych godzinach po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

Poniżej link z godzinami dyżurów.

konsultacje dla uczniów

PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI UCZNIOWSKICH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID 19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W WILCZYSKACH

 

 • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
 • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.
 • Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KONSULTACJI

Dyrektor wraz z nauczycielami uzgadniają harmonogram konsultacji i publikują go na szkolnej stronie internetowej.

Dyrektor wraz z nauczycielami przygotowują procedurę przychodzenia/wychodzenia i przebywania uczniów w szkole, w tym w salach i bibliotece szkolnej. Najważniejsze zagadnienie i procedury przedstawiono poniżej:

 

 • Uczniowie przychodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu.
 • Przy wejściu wywieszony jest wykaz sal, w których odbywają się konsultacje.
 • Uczeń ma obowiązek iść do sali konsultacji z pominięciem szatni.
 • Podczas przejścia korytarzem do sali konsultacji uczeń ma obowiązek zachować 2 metry dystansu społecznego.
 • W sali konsultacji uwzględnia się zasadę 4 m2/osobę oraz dystans 1,5 m między uczniami oraz uczniami a nauczycielem.
 • Grupa konsultacyjna nie może liczyć więcej niż 12 uczniów.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej opracowano w odrębnej procedurze z uwzględnieniem okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów i zostały umieszczone na stronie internetowej w odrębnym dokumencie.
 • Podczas konsultacji każdy z uczniów korzysta z odrębnego stolika z uwzględnieniem odległości między stanowiskami co najmniej 1,5 m.
 • Uczniowie nie mogą pożyczać sobie wzajemnie przyborów i podręczników.
 • Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sal co najmniej 1 raz na godzinę.
 • Nauczyciel ma obowiązek przypominać uczniom aby często i regularnie myli ręce oraz unikali większych skupisk uczniów, zwłaszcza na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych.
 • Obsługa szkoły ma obowiązek dezynfekcji powierzchni dotykowych, tj. poręczy, klamek, wyłączników prądu, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł, blatów ławek w salach każdorazowo po zakończeniu konsultacji a w przypadkach koniecznych częściej.
 • Dyrektor nie angażuje do zajęć konsultacyjnych nauczycieli powyżej 60 roku życia.
 • Po skończonych konsultacjach uczniowie niezwłocznie udają się do wyjścia i opuszczają szkołę.
 • Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Obsługa szkoły zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.  Toalety są  dezynfekowane na bieżąco przez sprzątaczki.
 • Przy wejściu do szkoły w widocznym miejscu umieszczono numery telefonów do Organu Prowadzącego, kuratorium Oświaty, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Poniżej link z procedurą organizacji konsultacji dla uczniów:

PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI UCZNIOWSKICH 2020

Skip to content