Procedury bezpieczeństwa w  Przedszkolu Samorządowym w Wilczyskach w czasie epidemii od 01.09.2020 r.

W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Organizacja opieki w podmiocie:

Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej Sali.
Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie (1 w grupie starszej, dwóch w grupie młodszej).
Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
W celu ograniczenia możliwości spotykania się grup dzieci z grupy młodszej wchodzą do przedszkola przez szatnię a z grupy starszej odbierane są od godz. 7.45 wejściem od ulicy.
Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Nauczyciel odbiera dziecko w drzwiach. Przyprowadzając dzieci rodzice zachowują dystans społeczny od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
W okresie adaptacyjnym wskazane jest pozostawianie dziecka krócej w przedszkolu.
 Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
Zakaz przebywania  osób trzecich w placówce.
Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – poprzez zebranie przez wychowawców telefonów do wszystkich rodziców.
Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Pomiar temperatury będzie dokonywany przy pomocy termometru bezdotykowego.
Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  
Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
W  pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach  podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa w Szkole  Podstawowej w Wilczyskach w czasie epidemii od 1.09.2020 r.

(Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.)

Organizacja zajęć w szkole:
§  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

§  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

§  Zakaz wstępu osobom postronnym do Szkoły. Każdy wchodzący ma obowiązek  dezynfekowania rąk.

§  Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przewiązka), zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

§  Osoby z zewnątrz proszone są o niewchodzenie do Szkoły tylko o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

§  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

§  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

§  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

§  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

§  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

§  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§  Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

§  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

§  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

§  Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

§  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
§  Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

§  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

§  Należy dokonywać monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. (wg wzoru)

§  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

§  Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

Gastronomia
§  Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

§  Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

§  W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

§  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

§  Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
§  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

§  W Szkole znajduje się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

1.      Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

3.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4.      W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

5.      Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

Biblioteka

Zapewnia się nauczycielom-bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp do środków ochrony indywidualnej i preparatów do dezynfekcji rąk. Pracownicy mogą posiadać własne środki ochrony indywidualnej.
Pomieszczenie powinno być w miarę możliwości, wietrzone.
Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do Szkoły obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
Pracownicy biblioteki zobowiązani są nosić osłonę nosa i ust, podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.
Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Podczas kasłania i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Pracownicy obsługi, regularnie, będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie uczeń obsługiwany jest przy wejściu do biblioteki.
Książki zwracane przez uczniów  będą odkładane na okres minimum 48 h do osobnego pudła i dopiero po tym okresie ponownie udostępniane.
Personel sprzątający:

Ciągi komunikacyjne – myje oraz dezynfekuje odpowiednim płynem.
Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do Szkoły, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myje i dezynfekuje.
Toalety dla personelu i uczniów – myje i dezynfekuje.
Sprzęt elektroniczny – dezynfekuje.
Wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
Myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, użyciem telefonu itd.
Myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, ławki, sprzęt sportowy
Pracuje w rękawiczkach. Stosuje ścisłe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania (mycia i dezynfekcji, a następnie ich wyrzucania) po zakończonej pracy.
Wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
Personel sprzątający prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno -higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu wprowadza się: „Kartę monitorowania codziennych prac porządkowych”
Nauczyciele:

Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć –  objawy chorobowe u dzieci.
Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.
Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw.
Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów.
Podczas organizacji i pobytu na boisku i na terenie szkolnego ogrodu, stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa.
Przyprowadzanie i odbiór dzieci do/ze Szkoły

Dzieci w czasie drogi do i ze Szkoły noszą maseczkę, w Placówce maseczki nie muszą być stosowane podczas zajęć jedynie podczas przerwy i korzystania z szatni.
Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do Placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz mieć założone rękawiczki.
Rodzic/opiekun prawny może przebywać tylko w części wydzielonej (przewiązka) Placówki.
Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący z dzieckiem na wejście do Szkoły zachowują między sobą odstęp wynoszący co najmniej 2 m.
Przed wejściem do Szkoły każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast po wejściu do Szkoły ma obowiązek umyć ręce.
Dziecko nie może wnosić do budynku Szkoły zabawek ani przedmiotów przyniesionych z domu, które są zbędne.
Do Szkoły przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel), widoczne osłabienie.
Po odebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi nie mogą przebywać na terenie Szkoły i ogrodu przyszkolnego oraz placu zabaw.
Procedura korzystania z Sali gimnastycznej:

1.      Z Sali gimnastycznej może korzystać uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Na Sali gimnastycznej mogą znajdować się uczniowie tylko jednej klasy (grupy).

3.      Przed wejściem (i po jej opuszczeniu) na salę gimnastyczną  obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

4.      Jeśli to możliwe zachowujemy dystans między ćwiczącymi.

5.      Po zajęciach sprzęt używany przez daną grupą odkładany jest w wyznaczonym miejscu do dezynfekcji.

6.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7.      Salę  należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci na zajęciach oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Procedura organizacji zajęć pozalekcyjnych:

1.      Z zajęć pozalekcyjnych  może korzystać uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Przed wejściem na zajęcia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

3.      Zaleca się korzystanie z maseczek podczas zajęć pozalekcyjnych jeżeli grupę stanowią uczniowie z różnych klas.

4.      Podczas zajęć korzystamy z własnych przyborów i podręczników nie wymieniamy się nimi.

5.      Po zajęciach lub w trakcie (jeśli trwają dłużej niż godzinę) oraz po dezynfekcji wietrzymy salę.

 Procedura korzystania ze świetlicy szkolnej:

1.      Ze świetlicy szkolnej może korzystać uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Przed wejściem na świetlicę obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

3.      Zaleca się korzystanie z maseczek podczas zajęć świetlicowych.

4.      Na świetlicy korzystamy z własnych przyborów, nie wymieniamy się nimi między sobą.

5.      Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

6.      Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Procedura korzystania z szatni:

1.      Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie przerw w szatni organizuje się dyżury nauczycieli.

Z szatni mogą korzystać równocześnie tylko uczniowie jednej klasy, zachowując dystans społeczny.
Po zakończonych zajęciach uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez uczniów jednej klasy.
Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.
Procedury przychodzenia uczniów do Szkoły:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.                                                                                                                      

  2.Każda klasa przychodzi na inną godzinę:

– klasa VIII – 7.35

– klasa VII – 7.40

– klasa VI – 7.45

– klasa V – 7.50

– klasa IV – 7.55

Klasa I – wchodzi do Szkoły od strony Przedszkola.

3.Uczniowie uczestniczący w zajęciach sportowych lub świetlicowych przychodzą odpowiednio wcześniej.                                                     

4.Po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce lub umyć je wodą z mydłem. 

5. W szatni oraz na przerwach nosimy maseczki lub przyłbice.

Do wdrożenia procedury i monitorowania jej przestrzegania zobowiązuje się dyrektora szkoły.

Skip to content