Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wilczyskach od 18.01.2021 r. (dla klas I-III)

 

Organizacja zajęć w szkole:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do budynku szkoy osób postronnych. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły (dzieci, nauczyciele) mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się w przewiązce.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do szkoły i zachowują zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Każdy rodzic podaje wychowawcy bezpośredni numer telefonu, który jest zawsze aktywny.
 11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu  i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 12. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami:
 • W tym celu każda klasa przychodzi o innej godzinie do szkoły i wykorzystuje przerwy w innym czasie:
 • godziny przychodzenia do szkoły:

klasa 3 – 7.45, klasa 2 – 7.50, klasa 1 – 7.55

 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej Sali (za wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego i informatyki).
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach (za wyjątkiem religii i języka angielskiego).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Sprzęty sportowe i programowe będą dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 6. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 10. Rezygnuje się z wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. W celu bezpiecznego korzystania z szatni, wprowadza się różne godziny przychodzenia i wychodzenia uczniów d/ze szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Należy zachować dystans społeczny i środki bezpieczeństwa. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Personel obsługi sprzątającej powinien ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się tylko z uczniami danej klasy i w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
 16. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z godzinami jej pracy, uwzględniającej konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 17. W miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

 

 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Należy dokonywać monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. (wg wzoru)
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

Gastronomia

 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W Szkole znajduje się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
 5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Biblioteka

 1. Zapewnia się nauczycielom-bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp do środków ochrony indywidualnej i preparatów do dezynfekcji rąk. Pracownicy mogą posiadać własne środki ochrony indywidualnej.
 2. Pomieszczenie powinno być w miarę możliwości, wietrzone.
 3. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do Szkoły obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 4. Pracownicy biblioteki zobowiązani są nosić osłonę nosa i ust, podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.
 5. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 6. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Podczas kasłania i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 8. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Pracownicy obsługi, regularnie, będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 10. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie uczeń obsługiwany jest przy wejściu do biblioteki.
 11. Książki zwracane przez uczniów  będą odkładane na okres minimum 48 h do osobnego pudła i dopiero po tym okresie ponownie udostępniane.

Personel sprzątający:

 1. Ciągi komunikacyjne – myje oraz dezynfekuje odpowiednim płynem.
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do Szkoły, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myje i dezynfekuje.
 3. Toalety dla personelu i uczniów – myje i dezynfekuje.
 4. Sprzęt elektroniczny – dezynfekuje.
 5. Wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
 6. Myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, użyciem telefonu itd.
 7. Myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, ławki, sprzęt sportowy
 8. Pracuje w rękawiczkach. Stosuje ścisłe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania (mycia i dezynfekcji, a następnie ich wyrzucania) po zakończonej pracy.
 9. Wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
 10. Personel sprzątający prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno -higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu wprowadza się: „Kartę monitorowania codziennych prac porządkowych”

Nauczyciele:

 1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć –  objawy chorobowe u dzieci.
 2. Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.
 3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
 4. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw.
 5. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów.
 6. Podczas organizacji i pobytu na boisku i na terenie szkolnego ogrodu, stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci do/ze Szkoły

 1. Dzieci w czasie drogi do i ze Szkoły noszą maseczkę, w Placówce maseczki nie muszą być stosowane podczas zajęć jedynie podczas przerwy i korzystania z szatni.
 2. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do Placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz mieć założone rękawiczki.
 3. Rodzic/opiekun prawny może przebywać tylko w części wydzielonej (przewiązka) Placówki.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący z dzieckiem na wejście do Szkoły zachowują między sobą odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 5. Przed wejściem do Szkoły każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast po wejściu do Szkoły ma obowiązek umyć ręce.
 6. Dziecko nie może wnosić do budynku Szkoły zabawek ani przedmiotów przyniesionych z domu, które są zbędne.
 7. Do Szkoły przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel), widoczne osłabienie.
 8. Po odebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi nie mogą przebywać na terenie Szkoły i ogrodu przyszkolnego oraz placu zabaw.

Procedura korzystania z Sali gimnastycznej:

 1. Z Sali gimnastycznej może korzystać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Na Sali gimnastycznej mogą znajdować się uczniowie tylko jednej klasy (grupy).
 3. Przed wejściem (i po jej opuszczeniu) na salę gimnastyczną obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Jeśli to możliwe zachowujemy dystans między ćwiczącymi.
 5. Po zajęciach sprzęt używany przez daną grupą odkładany jest w wyznaczonym miejscu do dezynfekcji.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Salę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci na zajęciach oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Procedura organizacji zajęć pozalekcyjnych:

 1. Z zajęć pozalekcyjnych może korzystać uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przed wejściem na zajęcia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Podczas zajęć korzystamy z własnych przyborów i podręczników nie wymieniamy się nimi.
 4. Po zajęciach lub w trakcie (jeśli trwają dłużej niż godzinę) oraz po dezynfekcji wietrzymy salę.

 Procedura korzystania ze świetlicy szkolnej:

 1. Ze świetlicy szkolnej może korzystać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przed wejściem na świetlicę obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Zaleca się korzystanie z maseczek podczas zajęć świetlicowych.
 4. Na świetlicy korzystamy z własnych przyborów, nie wymieniamy się nimi między sobą.
 5. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Procedura korzystania z szatni:

 1. Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie przerw w szatni organizuje się dyżury nauczycieli.
 1. Z szatni mogą korzystać równocześnie tylko uczniowie jednej klasy, zachowując dystans społeczny.
 2. Po zakończonych zajęciach uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 3. W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez uczniów jednej klasy.
 4. Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.

Procedury przychodzenia uczniów do Szkoły:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 2.Każda klasa przychodzi na inną godzinę:

-klasa III – 7.45                                                                                                                                                                        – klasa II – 7.50                                                                                                                                                         – klasa I – 7.55                                                                                                                                                              

3.Uczniowie uczestniczący w zajęciach  świetlicowych przychodzą odpowiednio wcześniej.                                                                                                                                                                      4.Po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce lub umyć je wodą z mydłem.                                                                            5. W szatni oraz na przerwach nosimy maseczki lub przyłbice.

Do wdrożenia procedury i monitorowania jej przestrzegania zobowiązuje się dyrektora szkoły.

Skip to content