OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Wilczyskach (adres: Wilczyska 29 adres e-mail: spwilczyska@interia.pl numer telefonu: 183550112).
  2. W Szkole Podstawowej w Wilczyskach został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Zbigniew Murjas, adres e-mail: murjas@cbi24pl, Tel. 570005331.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
  5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

Skip to content